Metoda dobrého startu

“Metoda dobrého startu.”

Metoda Dobrého startu je syntézou cvičení a postupů zaměřených na percepčně-motorický rozvoj, rozvoj řeči a utvá­ření sociálních vztahů. Přispívá k lateralizaci, vnímání tělesného schématu а k zlepšení vnímání pravolevé orientace na vlastním těle, ale i v prostoru. Má zásadní vliv na rozvoj grafomotoriky, psychomotoriky a na motivace k učení. Nezanedbatelný je i pozitivní emoční prožitek  a důležitým prvkem je  rytmizace. Metoda je určena pro děti v předškolním věku, především pro rizikové děti na počátku školní docházky. U dětí se specifickými poruchami učení, chování i řeči může být aplikována i jako součást terapie. Lze ji dělat skupinově i individuálně.

                       

 

Její vývoj, experimentální ověřování a aplikace probíhají v řadě evropských států více než padesát let. Vznikla jako metoda zamě­řená na reedukaci psychomotorických poruch. U nás se tato metoda používá již od  80. let minulého století a její hlavní protagonistkou je PhDr. Jana Swierkoszová. Metoda je z původně francouzské a následně polské verze upravena a ověřena v našich podmínkách. Jednotícím prvkem každé lekce je písnička. Děti si o ní povídají, zpívají ji, rytmizují, tancují a nakonec ji znázorňují předem připraveným grafickým vzorem. Metoda rozvíjí dítě v nejširším slova smyslu, ale děti postupují po tak malých krocích, že se téměř nikdy nepotýkají s pocitem neúspěchu. Každé dítě si během lekce najde něco, v čem se mu daří, což ho silně motivuje do další práce.

                        

 

V naší školce zařazujeme tuto metodu dle potřeb již od školního roku 2017/2018.

Kontakujte nás: Kontakty