Předškoláci

MOTTO: Podporujme se, prosím, především motivací
dítěte k radosti z práce (nejde o těšení se na
školu propojené s případnou nervozitou –
půjde x nepůjde, ale aby dítě získalo radostný
vztah k poznávání a učení se nových věcí
obecně, nejen školních).


Slovo předškolák správně evokuje cíl, který se rýsuje před dětmi, rodiči i pedagogy, když jejich
ratolest doputuje na práh posledního roku docházky v předškolním vzdělávacím zařízení - totiž
připravenost na školní docházku.
CO PRO TENTO CÍL VE TŘÍDĚ PŘEDŠKOLÁKŮ DĚLÁ NAŠE MŠ?:
Každý den v čase 13:15 – 13:45 se paní učitelky věnují předškolní přípravě v sedmi okruzích:
Den Oblast předškolního vzdělávání
PO Orientace v prostoru a čase (3x měs.)
Osobnostně sociální výchova (1x měs.)
ÚT Matematické představy, prostorové představy
ST Grafomotorika
ČT Zrakové vnímání
PÁ Sluchové vnímání, rozvoj řeči
Struktura takové pracovní lekce spojuje společnou práci nad tématem (hravou a zážitkovou
formou v kroužku či ve skupinkách, při pohybové aktivitě …) a individuální práci s pracovním
listem či jinou pomůckou pod kontrolou učitelky během práce i na jejím konci.
Dále se pravidelně věnujeme logopedické průpravě. Během dopoledního programu
zařazujeme kratičké logopedické chvilky.
Děti, které potřebují intenzívnější péči, mohou využít procvičování s logopedickou asistentkou
v MŠ. Aby mohla být naplněna tato druhá forma posílené podpory, je třeba, aby rodič s dítětem
pravidelně navštěvoval školního logopeda a aby spolu procvičovali v domácím prostředí.
Spolupracujeme se školní logopedkou Petrou Novotnou, ale je možné navázat kontakt
i s logopedkou, na níž jste zvyklí.
Průběžně a intenzívně sledujeme správné držení tužky.
Samozřejmě, že ve školce pracujeme i na dalších oblastech, které zahrnují také školní
připravenost (viz níže), to už je celodenní úsilí v každé jednotlivé situaci. Tak, jak to zažíváte i Vy
doma.
CO PRO TENTO CÍL MOHOU DĚLAT RODIČE?:
Pokud dítě není přítomno nebo musí odcházet dřív před začátkem odpolední předškolní
přípravy, odnáší si s sebou pracovní list domů a vypracuje jej doma. S pomocí rodičů si zvyká
na plnění své povinnosti.
Řada rodičů udělala dobrou zkušenost, že se dítě posouvá, když procvičují oslabené oblasti
i doma podle doporučení paní učitelek – kupř. kontrolují správný úchop tužky při domácím
kreslení, podporují uvolňování kloubů ruky, aby se dítěti lépe dařilo v grafomotorice, hlídají
správné sezení u stolku nebo nabízejí příležitosti k nácviku stříhání apod.
Osvědčila se i aktivita rodičů v oblasti logopedické průpravy. Tam, kde rodiče vzali za své
plynulou komunikaci rodič – klinický logoped – logopedický asistent, pravidelné návštěvy
u paní logopedky, domácí cvičení (2-5 minut denně), je pokrok dětí velice znát (někdy stačí
třeba jen 2-3 měsíce na doladění posledních hlásek).
Hned od počátku školního roku školního roku intenzívně pozorujeme jednotlivé oblasti, v nichž
děti pracují. Většinou již během prvních dvou měsíců rozkryjeme, kde si konkrétní dítě stojí
dobře, a kde jsou jeho slabá místa.
Slabiny se mohou objevit i přes intenzívní péči ze strany rodičů i MŠ. Zjistíme, že děti
s některými oslabenými oblastmi potřebují specifickou podporu a především získání
sebedůvěry. Proto jsme v některých letech sáhli k doporučené metodě – Metodě dobrého
startu. Hlavním cílem je uvést děti do pohody ve vztahu ke svým dovednostem, aby blížící se
škola a příprava na ni nebyla stresem; podporovat rozvoj těch oblastí, které jsou do budoucna
potenciální problémem. Metoda slouží jako prevence poruch učení. Blíže k Metodě dobrého
startu zde.
Rodiče a školka pracují na pečlivé předškolní přípravě, postřehy a názory rodičů a paní učitelek ke školní zralosti dítěte
v konečné fázi posuzuje a vyjadřuje se k ní odborník z pedagogicko-psychologické poradny. Naše MŠ spolupracuje jednak
s Křesťanskou PPP z Prahy Karlína a také s Pedagogicko-psychologickou poradnou Středočeského kraje v Říčanech.
Každoročně zveme paní psycholožky k návštěvě MŠ a uspořádání testů školní zralosti formou sledování práce dítěte ve
skupině i individuálně. Možnost účasti na testech nabízíme rodičům pro jejich dítě jako dobrovolné, leč doporučené. Návštěva
odbornice z poradny se koná většinou na přelomu února a března. O přesném datu v tomto školním roce Vás budeme zavčasu
informovat.

Pro Vaši informovanost uvádím, co se pod pojmem ŠKOLNÍ ZRALOST skrývá.
Na začátku je ale důležité si uvědomit, že děti stejného věku mohou být různě fyzicky,
mentálně či sociálně vyspělé. Dále je nutné si uvědomit, že velké rozdíly mohou být mezi
dětmi, které jsou různě staré při vstupu do první třídy.
ŠKOLNÍ ZRALOST A ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOST
1. Školní připravenost zahrnuje předpoklady rozumové, citově-sociální, pracovní
a tělesné. Tyto kompetence dítě získává procesem učení a sociální zkušeností
(v rodině, širším okolí, ve školce…). Jsou to např. tyto oblasti schopností:
 dostatečné sebevědomí
 zvídavost
 schopnost jednat s určitým cílem
 schopnost sebeovládání
 schopnost pracovat s ostatními
 schopnost komunikovat a schopnost spolupracovat.
2. Školní zralost
Oblasti, které jsou důležité při posuzování školní zralosti:
 tělesný a zdravotní vývoj dítěte
 poznávací funkce
 pracovní předpoklady, návyky, sebeobsluha
 úroveň zralosti osobnosti (emocionálně-sociální).
Tělesný vývoj a zdravotní stav
Pro školní zralost je velmi důležité posouzení zdravotního stavu, zda se
vyskytují nějaké tělesné potíže, či je dítě dlouhodobě nebo chronicky
nemocné. Někdy je třeba brát v úvahu i tělesnou konstituci dítěte.
Zdravotní stav a tělesný vývoj posuzuje praktický nebo odborný lékař.
Poznávací funkce
Aby dítě úspěšně zvládlo čtení, psaní, počítání, je důležitá dostatečně
vyspělá rozumová úroveň a rovnoměrný vývoj v jednotlivých
oblastech.
Tyto oblasti lze rozdělit na:
 Vizuomotorika a grafomotorika (pro psaní je důležité také to, aby
dítě mělo navozené správné postavení ruky a správný, tzv.
„špetkový“, úchop psacího náčiní.)
 Řeč
 Sluchové vnímání
 Zrakové vnímání
 Vnímání prostoru
 Vnímání času
 Základní matematické představy
Pracovní předpoklady a návyky
Pro kvalitní školní činnost je v tomto bodě důležité zmínit, že dítě by
mělo být schopno dostatečné záměrné koncentrace pozornosti na daný
úkol, mělo by mít, svému věku přiměřený, smysl pro povinnost,
zodpovědnost, uvědomění, že je třeba úkol dokončit.
Zralost sociální a citová
Dítě by mělo být schopno emoční stability, což znamená, že při
případném nezdaru zvládne tuto situaci překonat bez výbuchů vzteku či
nadměrného pláče. Dále je důležitá schopnost začlenit se do skupiny
vrstevníků, respektovat učitele jako autoritu. Dítě by mělo znát základní
pravidla slušného chování (poprosit, poděkovat, pozdravit, vhodně se
chovat např. v obchodě, u lékaře aj.)
Školní zralost je jedním z důležitých předpokladů pro školní úspěšnost, proto je nutné zmínit
zde ještě další informaci, a to tu, že pokud je do školy přijato dítě nezralé, může to u něj
vyvolat dlouhodobý stres, protože díky své nezralosti určitých důležitých funkcí nezvládá
výuku. Jsou na něj kladeny požadavky, které vedou k jeho přetěžování, může docházet ke
zvýšené unavitelnosti, vyčerpání, zvýšené nemocnosti aj. Je zde velké riziko školní
neúspěšnosti, kterou mnoho žáků prožívá jako traumatizující.
Když odborník zvažující eventualitu odkladu školní docházky, přemýšlí, zda se jedná o dítě:
 nezralé v oblasti sociálně – citové,
 s problémy v oblasti řeči a komunikačních dovedností,
 děti s problémy s pozorností a soustředěností,
 děti s problémy v rozvoji grafomotoriky,
 děti s problémy v pracovním tempu (výrazná pomalost).
Vydat takové rozhodnutí je závažná a odpovědná záležitost, pokud má dítě odloženou školní
docházku a naopak jeho problémy jsou nepatrné, může nastat situace, že se ve třídě bude
nudit a nenaváže dobré vztahy se spolužáky pro něj výrazně mladšími a na jiném stupni vývoje.
(Pamatujme, že každý měsíc vývoje je v této době u dítěte znát.)

Máme za sebou určitý díl práce a další etapa, ta přímo předškolní, nás nyní čeká, rodinu
i školku. Podporujme se, prosím, dobrým předáváním informací a především motivací dítěte
k radosti z práce (nejde o těšení se na školu propojené s případnou nervozitou – půjde x
nepůjde, ale aby dítě získalo radostný vztah k poznávání a učení se nových věcí obecně, nejen
školních).
Přeji Vám prohlubování vztahů s dítětem ve hře i v práci.

Kontakujte nás: Kontakty