Školné

Školné a stipendia


Mateřská škola Ratolest je soukromá škola a pro pokrytí nákladů vybíráme školné.

Možnost zapsat dítě do naší školky se snažíme poskytnout všem rodinám, které mají o kvalitní vzdělání svých dětí zájem a líbí se jim náš projekt. S rodinou proto vedeme dialog a finanční překážky nejsou ty, které by rozhodovaly o přijetí či odmítnutí dítěte. Stanovení výše stipendia se vždy opírá o reálné rodinné zázemí.

“Máme stanovené nominální měsíční školné. Platí se pouze za 10 měsíců výuky. Vždy jsme otevřeni diskuzi o možnostech rodiny.”

Nezanedbatelná část rodin se školkou dojednala slevu v určitém rozsahu. Vždy ale chceme, aby se rodina zapojila do chodu školky a měla zájem na kvalitní výuce. Někteří lidé pomáhají propagací, materiálně či jinými pro školku užitečnými aktivitami. Stojíme o vytvoření komunity lidí, kteří chtějí být prospěšní nejen svým dětem, ale i ostatním. 

Nominální školné se pohybuje mezi školným, které vybírají státní školky a školným v soukromých subjektech. Jsme neziskový projekt a školné v této výši nám pomáhá zaplatit kvalitní výuku s dostatečným personálním pokrytím (více pedagogů ve třídě, tj. méně dětí na jednoho pedagoga - ve státních školkách je počet dětí na jednoho pedagoga stanoven normativně na 26, u nás je to v průměru asi 8 ), kvalitní pomůcky a další vybavení třídy a zahrady.

“Jsme pro rodinu. Na každé další dítě v našem projektu dostanete slevu.”

 Pokud má rodič ve školce více dětí a platí normativní školné na první dítě, pro každě další je mu nabídnuta sleva. 

 
“Otázka peněz není nikdy ta, která by rozhodovala o přijetí či nepřijetí rodiny do projektu.”

 

 

 

Kontakujte nás: Kontakty